Here Piggy, Piggy!

I wanna touch a pig!  I wanna touch a pig!

Oh my I just touched a pig!

I wanna wash my hands!  I wanna wash my hands!

No comments:

Post a Comment